Podrezávanie muriva a dodatočné vloženie izolácie

Podrezávanie muriva sa vykonáva v prvej špáre nad základom alebo nad úrovňou podlahy. Rez vedie cez celú hrúbku muriva. Do zarezanej a vyčistenej špáry sa vloží nová hydroizolačná fólia s LDPE alebo HDPE materiálu ktorá sa necháva s každej strany múru pretŕčať. Štandard je 7 cm do vonkajšej strany múru kvôli neskoršiemu zatepleniu domu a 15 cm do vnútornej strany múru kvôli napojeniu nových vnútorných hydroizolačných vaní. Po vložení izolácie sa aplikuje cementová malta a následuje zatĺkanie statických klinov do podrezanej časti muriva. Tento postup sa opakuje dokola až kým nemáme podrezaný a zaizolovaný zvolený úsek.

  1. pre murivo z tehly a rôznych druhov kvádrov s priebežnou špárou
  2. dĺžka jedného rezu je 40-130 cm podľa stavu muriva
  3. vzájomné preloženie izolácií je 8-12 cm
  4. vlhkosť v murive je zastavená okamžite a natrvalo

 

Podsekanie muriva s dodatočným vložením izolácie

Zvolený úsek sa podsekáva cez celú hrúbku steny v dĺžke 50 až 100 cm. Dno vzniknutého otvoru sa vyrovná cementovou maltou alebo betónom, nechá sa stuhnúť a vloží sa nová izolácia. Vzniknutý otvor sa vymuruje plnou pálenou tehlou a cementovou maltou. Nasleduje zatĺkanie statických klinov, ktoré zabránia statickému porušeniu muriva a umožnia podsekávať ďalší úsek.

  1. pre murivo z kameňa, skaly, hliny a zmiešané murivo
  2. dĺžka sekaného úseku je 50-100 cm podľa stavu muriva
  3. vzájomné preloženie izolácií je 10-12 cm
  4. vlhkosť v murive je zastavená okamžite a natrvalo